Mateřská škola Mochov

 

  

                            ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MOCHOV

                                       na školní rok 2021/2022

                                   proběhne v distanční podobě

                                     od 2.5. 2021 do 16.5. 2021

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která nás tento školní rok v různých vlnách provázejí, bude  potřebné organizaci zápisu dětí do mateřských škol přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti  a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDE PROTO PROBÍHAT V DISTANČNÍ PODOBĚ.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádosti s kopiemi dokumentů můžete zasílat od 2.5. 2021 do 16.5. 2021. Rodiče musí tento rok  přikládat potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte.

Zápisový proces, tzv. správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)  -  zjednodušeně rozčlenit do třech etap  žádosti – podání žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Co je nutné k zápisu doložit:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 2. Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.
 3. Prostou kopii rodného listu.
 4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v obci Mochov, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelka mateřské školy si místo trvalého pobytu dítěte ověří z informací poskytnutými z evidence obyvatel obce  Mochov.

Žádost k zápisu do MŠ naleznete v menu- dokumenty- formuláře ke stažení

Potřebné dokumenty poté doručte do MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 

 1. do datové schránky školy: qq2kuym
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – info@msmochov.cz
 3. poštou  ( Mateřská škola Mochov, Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov),

(rozhodující je datum podání na poštu)

 1. vhozením do dopisní schránky MŠ
 2. osobním podáním ve škole po telefonické domluvě s ředitelkou školy na mobil. čísle – 773 227 107

 

Nahlížení do správního spisu:

Po telefonické dohodě s ředitelkou školy (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti).

Termín: 17.5.2021 v čase 10:00 – 12:00 hod.

Místo: Ředitelna MŠ Mochov

Předání rozhodnutí:

27.5.2021 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy. U rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

     Marcela Patocsová

  Ředitelka mateřské školy

 

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2021/2022

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (Správní řád) v aktuálním znění.

 

 

K přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka školy

kritéria pro přijetí dětí:

 

 

 1. Přijímány jsou děti ze spádové oblasti obce Mochov, které dovršily k 31. srpnu daného roku, ve kterém přijímací řízení probíhá, pět, čtyři a tři roky.
 2. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol. Pořadí podané žádosti zákonnými zástupci na přijetí jejich dětí do mateřské školy nemá vliv.

 

 

V Mochově dne 23.03.2021                                                                        

  Marcela Patocsová

  Ředitelka mateřské školy