Mateřská škola Mochov

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

(určen i pro děti občanů Evropské unie a třetích zemí, dále jen „cizinec“)

Přijímací řízení do Mateřské školy Mochov

se uskuteční:

2. 5. 2024 od 10:00  - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

3. 5. 2024 od 14:00 – 17:00 hod.

            V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

U ZÁPISU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Vyplněnou žádost k přijetí dítěte s lékařským potvrzením o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání,  tzn. dovršily k 31.8.2024 věku 5 let)
  • Občané třetích zemí doloží oprávnění k pobytu na území České republiky, ze kterého vyplívá oprávnění dítě zastupovat  (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování v obci Mochov)

ŽÁDOST K ZÁPISU SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V DOBĚ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEBO STÁHNOUT Z WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.

Dostupnost žádostí k předškolnímu vzdělávání:

1. vyzvednutí v mateřské škole (kancelář ředitelky školy)

2. ke stažení na internetové adrese www.msmochov.cz (sekce - formuláře ke stažení)

 

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2024/2025

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (Správní řád) v aktuálním znění.

K přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025 stanovuje ředitelka školy

kritéria pro přijetí dětí:

  1. Přijímány jsou přednostně děti ze spádové oblasti obce Mochov (v případě cizinců místem pobytu),  které dovršily k 31. srpnu daného roku, ve kterém přijímací řízení probíhá, pět, čtyři a tři roky a případně děti s odkladem školní docházky.
  1. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Mochov, až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším), až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol. Pořadí podané žádosti zákonnými zástupci na přijetí jejich dětí do mateřské školy nemá vliv.

V Mochově dne 25.3.2024                                      

Marcela Kovářová, ředitelka školy