Mateřská škola Mochov

Za jídlo pro vaše děti odpovídá

Vedoucí školní jídelny: Markéta Duchková
  775 599 753 (7:30 - 14:00 hod)

 

Hlavní kuchařka: Jana Chroustová

Stravování žáků

 • Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů dle výživových norem pro školní stravování, pro žáky naší mateřské školy a ZŠ Mochov.
 • Děti jsou přihlášeni na základě písemné přihlášky platné po celou docházku v MŠ  a následně v ZŠ.
 • Případné změny údajů či zrušení odběru stravy je zákonný zástupce povinnen písemně doručit vedoucí ŠJ.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • Obědy se odhlašují v MŠ do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách obou tříd,
  SMS na telefon 775 599 753
  e-mailem na skolka.mochov@mochov.cz nebo na strava.cz
 • Strávník musí mít odhlášený oběd nejpozději do 7:30 daného dne.
 • V případě nepřítomnosti v den výletu, je třeba odhlásit dítě do 7:30 předešlého dne.
 • Odhlášení přijaté po půl osmé bude zohledněno až následující den.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stavu se finanční náhrada neposkytuje.

Platba a cena stravného

 • Platbu lze hradit POUZE bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ, číslo účtu 181721359 / 0300 s uvedením VS dítěte.
 • Strava se hradí zálohově společně s úplatou za MŠ (předškolní děti úplatu neplatí)
  záloha stravné 900,- Kč děti od 3 - 6 let, 960,-Kč  děti od 6 - 7 let  + úplata za MŠ 500,- Kč
 • Portál: strava.cz
 • Ceny obědů se řídí ceníkem platným od 1.9. 2017
 • Portál strava.cz

  Informace o platbách stravného je možné zjistit na stránkách www.strava.cz

  Přihlašovací údaje, číslo jídelny: 5402

 • uživatel: příjmení a jméno dítěte, psáno bez háčků a čárek, dohromady
 • heslo: prvotně nastaveno evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým je vedeno v systému.
 • důležité upozornění: evidenční číslo je současně i VS pro platbu přes účet.
 • lze nastavit automatické zasílání informací o nedostatečné výši konta, měsíční vyúčtování apod. - na strava.cz, pod záložkou "nastavení".
 1.  Cenik stravného

    3 – 6 let 6 – 7 let (odklad) 6 – 11 let (1.–5.třída)
  přesnídávka   9 Kč   10 Kč -
  oběd 22Kč 24 Kč 24 Kč
  přesnídávka   9 Kč   10 Kč -
  celkem 40 Kč 44 Kč 24 Kč
 2.  Termíny úhrad a vyúčtování

  • První platba šk.roku bude k 20.srpnu na měsíc září (platba je tedy na následující měsíc), každou další zálohu provádějte vždy tak, aby k 20.dni měsíce byla připsána na účet MŠ.
  • Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno k 31.8., nebudou zařazeni do stravování = nedostanou oběd.
  • Platba za prázdninový provoz má splatnost 20.června.
  • Kontrola úhrady úplaty a stravného bude prováděna každý měsíc vždy k 20.dni! Vyúčtování stravného (vrácení přeplatků) 1x ročně po uzavření šk.roku.
  • V programu evidence plateb dojde k automatickému oddělení nejprve částky za úplatu a zbytek zaplacené částky bude použit k úhradě stravného.
  • Stav účtu – čerpání stravného – jednotlivých strávníků bude aktualizován zpravidla 1x týdně, a to k pátku. Podrobné informace získáte prostřednictvím portálu strava.cz, můžete tak upravit výši vašich záloh.
 3.   Pozdní úhrada, případně nezaplacení úplaty (nebo stravného)

  Jelikož školský zákon č. 561/2004 Sb., neupravuje ohledně sankcí za pozdní úhrady za pobyt v mateřské škole (vč. stravování) žádnou speciální úpravu, lze tedy aplikovat obecné předpisy upravující úrok z prodlení s placením. V současné době platí nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., podle jehož § 2. V případě, že nebude dlužná částka uhrazena, bude postupováno podle usnesení ZO Mochov, tj.: Na základě jednání Zastupitelstva obce Mochov dne 24. 3.2015 bylo schváleno:

  Za prodlení s úhradou bude mateřská škola účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, tedy podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Neuhradí-li zákonný zástupce, a nebo jiná osoba povinná hradit úplatu do lhůty 7 dnů ode dne výzvy k plnění, bude případ předán k právnímu vymáhání a mateřská škola bude účtovat náklady soudního řízení a právního zastoupení.