Mateřská škola Mochov

Provoz mateřské školy: 6.30 - 17:00 hodin.

Pokud se zákonní zástupci předem domluví s učitelkou na třídě, lze v nutných případech dítě přivést později.
Dítě vyzvedávají zákonní zástupci a zákonnými zástupci pověřené osoby k vyzvedávání dítěte.

Budova mateřské školy je otevřena od  v 6:30 hodin a uzavírá se v 8:30 hodin.

Po obědě si můžete své dítě vyzvednout od 12:15 hodin do 12:30 hodin.
Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:30 hodin, do 17:00 hodin.
Budova mateřské školy se uzamyká v 17:00 hodin.

Žádáme rodiče o dodržení časového rozmezí.

Do mateřské školy  přijímá dítě pouze zcela zdravé!

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě se známkami nemoci
(např. silné nachlazení i jiné infekční onemocnění, průjem, vyrážka, zvracení)!

Po vyléčení: do MŠ přijímáme děti zdravé, které nejeví známky jakéhokoliv onemocnění.

 


 

  Úřední hodiny ředitelky mateřské školy:
- nejsou pevně stanoveny. Máte-li zájem o konzultaci, dohodněte si termín konzultace telefonicky nebo e-mailem.

  Konzultační hodiny pedagogických pracovníků:
- domluvte si osobně termín konzultace s paní učitelkou na třídě.
- Velká třída: 775 616 881
- Malá třída:  773 227 990


  Odhlašování obědů (nejpozději do 7:30hod daného dne)
- do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách obou tříd
- SMS na telefon 774 917 172

  Odhlašování dětí s povinným předškolním vzděláváním
Děti s povinným předškolním vzděláváním musí být omluveny písemně (e-mail, nebo omluvný list)


  Školní rok 2020/2021 začíná  v pondělí 01.09.2020


  Školné pro školní rok 2020/2021

 • Stanoveno na částku 500 Kč
 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • stravné 46 Kč - pro děti 3-6 leté
 • stravné 50 Kč - pro děti 7 leté

  Když nastupuje dítě do školky

 • Snažte se být klidní, nepřenášejte na dítě úzkost, nejistotu.
 • Uvědomte si, že MŠ rodinnou výchovu doplňuje, zejména v oblasti sociálních dovedností. Nenahrazuje rodinnou výchovu.
 • Umožněte dítěti, aby rozvíjelo svoji samostatnost, soběstačnost v oblasti hygienických návyků, sebeobsluhy, stravovacích návyků, řešení problémů.

  Nástup dítěte do MŠ

 • Přineste dětem náhradní oblečení, které umístěte do připraveného sáčku s určenou značkou dítěte.
 • V případě pozdějšího nástupu dítěte do mateřské školy, nebo úplného odhlášení dítěte z mateřské školy, informujte vedení školy písemnou formou. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.
 • Další informace se dozvíte v den nástupu dítěte do mateřské školy u učitelek na jednotlivých třídách.
 • Prosíme rodiče, aby se důkladně seznámili se Školním řádem mateřské školy a pravidelně sledovali zveřejněné informace na našich stránkách a vývěskách.