Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
10.09.2021 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

Informuji o plánovaném přerušení dodávky vody v obci Mochov

 

10.09.2021 

MŠ bude 22.9.2021 - OTEVŘENA

Vážení rodiče,

ve středu 22.09.2021 dojde v celé obci Mochov k plánovanému přerušení dodávky vody – plánované opravy vodovodního řádu - mateřská škola bude v tento den OTEVŘENA.

Marcela Patocsová, ředitelka MŠ

24.08.2021 

Provoz MŠ od 1.9.2021

Naše milé děti, vážení rodiče,

ve středu 1. září 2021 začínáme nový školní rok. Dovolte, abychom Vás přivítali a nám všem popřáli, aby byl co nejklidnější. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, které si velmi ceníme. Všechny dotazy ohledně školy vám rády zodpoví třídní učitelky, ředitelka školy nebo vedoucí školní jídelny.

Provozní doba naší mateřské školy bude od 6:30 do 17:00 hodin.

 

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

 1. Obecná kritéria

 

 1. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy v souladu s metodickým materiálem vydaným MŠMT dne 17.8.2021. „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 (dále také „Manuál“).
 2. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Tuto povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně zdraví.
 3. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.
 4. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuální platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZd.
 5. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku povinni aktualizovat své kontakty (telefonní čísla a e-maily) a pravidelně sledují aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy. Své mobilní telefony mají v provozu.
 6. Od zákonných zástupců se před prvním příchodem dítěte do mateřské školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 7. Zákonný zástupce se zdržuje v areálu školy pouze nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte. Při vstupu do budovy školy si zákonní zástupci nasadí ochranu úst a nosu (roušku, respirátor). Po vstupu do šatny následuje dezinfekce rukou.
 8. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.
 9. Dítě si ihned po vstupu do pobytových prostor (herna) umyje ruce teplou vodou a mýdlem s virucidním účinkem.

Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Děti si nebudou do školy nosit hračky z domova. Povolena je pouze plyšová hračka na odpočinek, která zůstane v lůžkovinách dítěte.

 

 1. Ranní zdravotní filtr

Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat pohledová preventivní ranní kontrola zdravotního stavu dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID-19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy. 

 1. Používání roušek

Rodič vybaví dítě do mateřské školy 2 kusy podepsaných roušek v uzavřeném igelitovém sáčku na den pro případ, že se u dítěte projeví příznaky virózy. Děti a pedagogičtí zaměstnanci se uvnitř budovy mohou pohybovat bez ochrany úst a nosu (respirátoru), provozní zaměstnanci se ve vnitřním prostoru školy pohybují s ochranou nosu a úst – s respirátorem.

Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají, neberou si samy ani talíře a příbory. Přípravu zajišťují osoby k tomu určené.

 

 1. Podezření na výskyt onemocnění

 

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte s doprovodem – dítě není vpuštěno do pobytových prostor mateřské školy.
 2. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti (k tomuto účelu určené izolace) s doprovodem pověřenou osobou a kontaktovat bezodkladně zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a doporučení telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
 3. Při zjištění příznaků bude dítěti nasazena jeho rouška a pověřený zaměstnanec použije také osobní ochranné pomůcky (respirátor, gum. rukavice….)

 

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a odpovědný přístup.

Marcela Patocsová, ředitelka školy

17.08.2021 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ !

Při nástupu dítěte do MŠ budete MŠ informovat, zda dítě pobývalo v zahraničí a ve které zemi.

 

Dále bude MŠ postupovat dle Režimu návratu ze zahraničí (viz. níže).

Žádáme rodiče, aby si prostudovali opatření, která se na děti vztahují.

Zamezíme tím možným nepříjemnostem.

Děkujeme za spolupráci.

Od 9.7.2021 platí povinnost informovat MŠ o cestách dětí do zahraničí v posledních 14 dnech. V případě návratu dítěte ze zahraničí postupujte podle:

 

 

16.08.2021 

Režim návratu ze zahraničí