Mateřská škola Mochov

Mateřská škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz. Každá třída je pro 25 dětí a slouží zároveň jako herna, ložnice a tělocvična. Původní třída, třída starších dětí, je nábytkem rozčleněna na hrací koutky. V nové třídě, třídě mladších dětí, už koutky vznikají.

Jedná se o moderní stavbu s jednoduchým řešením interiéru. K budově patří celoročně užívaná velká zastíněná zahrada otevřená na severní stranu.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
20.05.2020 

Odhlášení stravy dětí v MŠ

Prosíme rodiče dětí, které od pondělí 25.5.2020 nenastoupí do MŠ, aby si odhlásili stravu dětí formou SMS na telefonní číslo 775 599 753.
 

19.05.2020 

OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA MĚSÍC KVĚTEN 2020

Z důvodu uzavření provozu MŠ v termínu od 17.3.2020 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání měsíc KVĚTEN 2020 bude činit  132,- Kč.

 Úplata byla stanovena jako poměrná část za období od 25.5.2020 do 29.5.2020, kdy bude provoz MŠ zajištěn.

18.05.2020 

Narodil se človíček

Ahoj děti,
tento týden jsme si měli povídat o miminkách. V dokumentech najdete pracovní list, omalovánky, básničky a písničku.

Vaše výtvory, pozdravy nám můžete poslat na e-mail mochov.pejsci@gmail.com (e-mail platný i pro děti ze třídy koťátek). Vašimi výtvory si vyzdobíme nástěnky v šatnách na znovuotevření školky, které bude 25.5.2020
Některé Vaše výtvory už nástěvku v šatnách zdobí.

https://www.youtube.com/watch?v=rKb_1fDt8HI&t=1196s
https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20
https://www.youtube.com/watch?v=kd-7rFYojCo

V pondělí se na Vás moc těší paní učitelky Marcelka, Světlanka, Evička a Míša 

08.05.2020 

Otevření MŠ 25.5.2020

S potěšením vám oznamujeme, že od 25.5.2020 bude MŠ opět v provozu.

Provozní doba MŠ: 6.30 – 17hod.

Podmínky:

 1. Do MŠ smí přijít jen zcela zdravé dítě, bez známky onemocnění ( rýma, kašel, teplota). Rodiče svým dětem každý den ráno změří( před odchodem do mateřské školy) teplotu. Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě izolováno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout.
 2. Dezinfekce rukou dětí ( ráno při vstupu do třídy ), dále dle potřeby – zvýšená četnost mytí rukou.
 3. Převzetí dětí mateřskou školou bude probíhat v prostorách šaten jednotlivých tříd.
 4. Jedno dítě bude doprovázet pouze jedna osoba, doprovázejícími by neměli být prarodiče dítěte.
 5. Mateřská škola zajistí převzetí dětí tak, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy.
 6. Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy i v šatnách mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou, v šatnách a v areálu školy je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu.
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, učitelka má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.
 8. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým desinfekčním mýdlem.
 9. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je pro pracovníky mateřské školy dobrovolné.
 10. Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.
 11. Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ – školní zahrady.
 12. Zákonný zástupce dítěte vyplní a před vstupem dítěte do třídy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a že  čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou s nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. (Čestné prohlášení naleznete v sekci dokumenty - formuláře ke stažení - čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění)

Mateřská škola bude dodržovat všechna nutná hygienická opatření a maximálně zvýšíme četnost úklidu. Zvláště důkladně budou několikrát denně čištěny kliky, madla a další místa se zvýšenou četností dotyků.
Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA.
Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.

Celý kolektiv MŠ

20.04.2020 

Zrušení školného za duben 2020

Z důvodu uzavření provozu MŠ po celý měsíc duben  (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 30.4. 2020),  bude úplata za  předškolní vzdělávání dle § 6 odst .5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za měsíc duben prominuta celá.

 

Případné přeplatky budou vráceny po ukončení školního roku 2019/2020.

Mateřská škola Mochov