Mateřská škola Mochov

Školní jídelna je součástí Mateřské školy Mochov. V budově ZŠ je jen výdejna.

Výdej obědů v ZŠ od 11:45 – 13:20 hod.

Za jídlo pro vaše děti odpovídá

Vedoucí školní jídelny: Hana Zbýňová
 775 599 753 (7:00 - 13:30 hod.)

Vedoucí kuchařka: Jana Chroustová

Stravování žáků

 • Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů dle výživových norem pro školní stravování, pro žáky naší mateřské školy a ZŠ Mochov.
 • Děti jsou přihlášeni na základě písemné přihlášky platné po celou dobu docházky.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • Obědy se odhlašují den před plánovanou nepřítomností přes portál strava.cz do 13:00 hod.
  Pouze při náhlé nemoci formou SMS 775 599 753 do 7:30 daného dne.
 • Odhlášení přijaté po půl osmé bude zohledněno až následující den.
 • Omluvením žáka v ZŠ nedojde automaticky k odhlášení stravy, je třeba dodržet postup odhlašování popsaný výše.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování. V případě kontroly docházky dětí a žáků evidované vedoucí ŠJ a porovnání docházky vedené učitelkami MŠ a ZŠ, lze zjistit skutečnou dobu nepřítomnosti dítěte.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
 • Žáci ZŠ jsou v době prázdnin automaticky odhlášeni.

Platba a cena stravného

 • Platbu lze hradit POUZE bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ, číslo účtu 181721359 / 0300 s VS dítěte.
 • Strava se hradí zálohově, záloha na stravné 600,- Kč. (děti 7 - 10 let), záloha na stravné 680,-Kč. (děti 11 - 14 let).
 • Ceny obědů se řídí ceníkem platným od 1.4.2023.
 • Informace o platbách stravného je možné zjistit na stránkách www.strava.cz

  Přihlašovací údaje, číslo jídelny: 5402

 • uživatel: příjmení a jméno dítěte, psáno bez háčků a čárek, dohromady
 • heslo: prvotně nastaveno evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým je vedeno v systému.
 • důležité upozornění: evidenční číslo je současně i VS pro platbu přes účet.
 • na strava.cz pod záložkou "nastavení" lze zadat automatické zasílání zpráv s informacemi o nedostatečné výši konta, měsíční vyúčtování apod.
 1.  Cenik stravného 

 2.   MŠ 3 - 6 let MŠ 7 let ZŠ 7 - 10 let  ZŠ 11 - 14 let
  Přesnídávka 11,- 14,-    
  Oběd 25,- 30,- 30,- 34,-
  Svačina  11,- 12,-    
  Pitný režim 4,-      
  Celkem za den 51,- 56,-    
  Záloha (20 dnů) 1020,- 1120,- 600,- 680,-
  ŠKOLNÉ MŠ 620,-      
 1.  

 2.  Termíny úhrad a vyúčtování

  • První platba šk.roku bude k 20.srpnu na měsíc září (platba je tedy na následující měsíc), každou další zálohu provádějte vždy tak, aby k 20.dni měsíce byla připsána na účet MŠ.
  • Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno k 31.8., nebudou zařazeni do stravování = nedostanou oběd.
  • Kontrola úhrady úplaty a stravného bude prováděna každý měsíc vždy k 20.dni! Vyúčtování stravného (vracení přeplatků) bude prováděno jednou ročně po ukončení školního roku.
  • V programu evidence plateb dojde k automatickému oddělení nejprve částky za úplatu a zbytek zaplacené částky bude použit k úhradě stravného.
  • Stav účtu – čerpání stravného – jednotlivých strávníků bude aktualizován zpravidla 1x týdně, a to k pátku. Podrobné informace získáte prostřednictvím portálu strava.cz, můžete tak upravit výši vašich záloh.
 3.   Pozdní úhrada, případně nezaplacení úplaty (nebo stravného)

  Jelikož školský zákon č. 561/2004 Sb., neupravuje ohledně sankcí za pozdní úhrady za pobyt v mateřské škole (vč. stravování) žádnou speciální úpravu, lze tedy aplikovat obecné předpisy upravující úrok z prodlení s placením. V současné době platí nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., podle jehož § 2. V případě, že nebude dlužná částka uhrazena, bude postupováno podle usnesení ZO Mochov, tj.: Na základě jednání Zastupitelstva obce Mochov dne 24. 3.2015 bylo schváleno:

  Za prodlení s úhradou bude mateřská škola účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, tedy podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Neuhradí-li zákonný zástupce, a nebo jiná osoba povinná hradit úplatu do lhůty 7 dnů ode dne výzvy k plnění, bude případ předán k právnímu vymáhání a mateřská škola bude účtovat náklady soudního řízení a právního zastoupení.