Provozní a organizační řád školní jídelny a výdejny ZŠ

Mateřská škola Mochov, okres Praha východ

Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha – východ
Tel. 326 992 425
Tel. 775 599 753 – vedoucí ŠJ (SMS odhlašování obědů)
IČO:75031191
e-mail: info@msmochov.cz (ředitelka MŠ)
e-mail: skolka.mochov@mochov.cz(pro komunikaci s učitelkami a vedoucí ŠJ – odhlašování obědů)

 

Provozní a organizační řád školní jídelny a výdejny ZŠ

 • Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků MŠ a ZŠ a zaměstnanců školy a školky.
 • Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 • Vnitřní řád ŠJ je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami

– zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon

– zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

– vyhláškou č.602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a                    o zásadách osobní osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky                    závažných

– vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování

      Výdej svačin a obědů v MŠ 

 • Přesnídávka od 8:45 – 9:10
 • Oběd od 11:45 – 12:10
 • Svačina od 14:30 – 14:55
 • Nápoje – voda, šťáva, čaj jsou ve třídách k dispozici po celý den
 • Po předání přesnídávek a svačin do tříd MŠ, školní jídelna nezodpovídá za další manipulaci s nimi.

      Výdej obědů v ZŠ

 • Oběd od 11:45 – 13:20

      Jídelníček

 • Jídelníček sestavuje hlavn kuchařka ve spolupráci s vedoucí ŠJ dle zásad zdravé výživy a výživových norem pro školní stravování
 • Jídelníček je zveřejněný na nástěnkách v šatnách obou tříd MŠ, na nástěnce u šaten v ZŠ a na internetových stránkách www.strava.cz

       Přihlášení k odebírání stravy

 • Ke školnímu stravování přihlašuje dítě zákonný zástupce vyplněním přihlášky ke stravování, platnou po celou dobu docházky do mochovské MŠ a ZŠ.
 • Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje.
 • Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování.
 • Po přihlášení dostane každý strávník evidenční číslo, platné po celou dobu školní docházky v MŠ i ZŠ
 • Evidenční číslo je současně i variabilním symbolem pro platbu přes účet.

       Cena stravného

 • Platba stravného (a školného) se provádí formou bezhotovostního převodu na účet MŠ 181721359/0300.
 • MŠ: záloha 900-960,- Kč stravné + 500,- Kč školné za MŠ (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí)
 • ZŠ: záloha 530,-  stravné
 • Evidenční číslo je současně i variabilním symbolem pro platbu přes účet.
 • Uvedení variabilního symbolu (a v poznámce jméno dítěte) je nutné, jinak platba nebude identifikována a bude vrácena zpět.
 • V programu evidence plateb dojde k automatickému oddělení nejprve částky za školné a zbytek zaplacené částky bude použit k úhradě stravného.
 • Kontrola úhrady školného a stravného je prováděna každý měsíc, vždy ke 20.dni v měsíci. Platba je tedy na následující měsíc!   
 •  Stav účtu – čerpání stravného – jednotlivých strávníků je aktualizován zpravidla 1x týdně a to v pátek.
 • Vyúčtování stravného – vracení přeplatků je prováděno vždy na konci pololetí.
3 – 6 let 6 – 7 let (odklad) 6 – 11 let
1. – 5. třída
Přesnídávka 9,- 10,-
Oběd 22,- 24,- 24,-
Svačina 9,- 10,-
Celkem 40,- 44,- 24,-
 •  Informace o platbách stravného je možné zjistit na stránkách www.strava.cz

Přihlašovací údaje na www.strava.cz

Výběr jídelny:  5402

               Uživatel:  příjmení a jméno, psáno dohromady bez diakritiky (např. novakvaclav)

               Heslo:   evidenční číslo (variabilní symbol)

        Odhlašování a nahlašování stravy

 • Obědy se odhlašují v MŠ do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách obou tříd.
 • SMS na telefon 775 599 753
 • e-mailem na skolka.mochov@mochov.cz
 • Odhlašování na pevnou linku školky bylo zrušeno!!!
 • Strávník musí mít odhlášený oběd nejpozději do 7:30daného dne.
 • V případě nepřítomnosti v den výletu, je třeba odhlásit dítě do 7:30 předešlého dne.
 • Odhlášení přijaté po půl osmé bude zohledněno až následující den.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stavu se finanční náhrada neposkytuje.
 • U žáků ZŠ – omluvením žáka v ZŠ nedojde automaticky k odhlášení stravy, je třeba dodržet postup odhlašování popsaný výše.
 • V případě kontroly docházky dětí a žáků evidované vedoucí ŠJ a porovnání docházky vedené učitelkami MŠ a ZŠ, lze zjistit skutečnou dobu nepřítomnosti dítěte.
 • Žáci ZŠ jsou v době prázdnin automaticky odhlášeni.

     

     Pozdní úhrada, případně nezaplacení úplaty (nebo stravného):

Jelikož školský zákon č. 561/2004 Sb., neupravuje ohledně sankcí za pozdní úhrady za pobyt v mateřské škole (vč. stravování) žádnou speciální úpravu, lze tedy aplikovat obecné předpisy upravující úrok z prodlení s placením. V současné době platí nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., podle jehož § 2.

V případě, že nebude dlužná částka uhrazena, bude postupováno podle usnesení ZO Mochov, tj.:

Na základě jednání Zastupitelstva obce Mochov dne 24. 3.2015 bylo schváleno:

Za prodlení s úhradou bude mateřská škola účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, tedy podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Neuhradí-li zákonný zástupce, a nebo jiná osoba povinná hradit úplatu do lhůty 7 dnů ode dne výzvy k plnění, bude případ předán k právnímu vymáhání a mateřská škola bude účtovat náklady soudního řízení a právního zastoupení.

 

 • Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
 • Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 • Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 • Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen nahradit.
 • Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
 • Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.

 

Dotazy na vedoucí ŠJ v dopoledních hodinách na telefonu: 775 599 753.

 

 

Platné od 1.12.2017

 

……………………….                                                       ………………………….

Šárka Králová                                                                     Markéta Duchková

ředitelka MŠ                                                                              vedoucí ŠJ

 

 

Facebook příspěvky