Program pro evidenci strávníků

Informace pro rodiče:

Změny na základě zakoupení a zprovoznění Programu pro evidenci strávníků a jejich plateb za stravné a úplatu:

Informace o platbách stravného je možné zjistit na stránkách www.strava.cz

Je nutné zadat číslo naší školní jídelny   5402

Přihlašovací údaje:

Uživatel:   – příjmení a jméno dítěte, psáno bez háčků a čárek, psáno dohromady

 Heslo:      – prozatím je nastaveno evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým je vedeno  v systému. Heslo lze na internetu změnit.

Velmi důležité – evidenční číslo je současně i variabilním symbolem pro platbu přes účet.

Sečtenou platbu ( stravné + úplatu) hradíte na účet mateřské školy 181721359/0300

V programu evidence plateb dojde k automatickému oddělení nejprve částky za úplatu a zbytek zaplacené částky bude použit k úhradě stravného

Kontrola úhrady úplaty a stravného bude prováděna každý měsíc vždy k 20.dni. Platba je tedy na následující měsíc!

Pokud zákonný zástupce předá vedoucí školní jídelny svou e-mailovou adresu, bude mu automaticky zasláno potvrzení o obdržení platby za výše uvedené služby.

Stav účtu – čerpání stravného – jednotlivých strávníků bude aktualizován vždy 1x týdně, a to k pátku.

Vyúčtování stravného (vracení přeplatků) bude prováděno k 31. 1. a k 30. 6.

Úplata a stravné za prázdninový provoz má splatnost 20. června.

Úplatu i stravné je možné platit pouze bezhotovostně na výše uvedený účet.

První platba bude k 20.srpnu na měsíc září !

 MŠ: záloha 800,- stravné + 500,- úplata za MŠ (předškolní děti úplatu neplatí)

ZŠ: záloha 530,-  stravné

3 – 6 let 6 – 7 let (odklad) 6 – 11 let1. – 5. třída
přesnídávka 8,- 9,-
oběd 20,- 22,- 24,-
přesnídávka 7,- 8,-
celkem 35,- 39,- 24,-

Pozdní úhrada, případně nezaplacení úplaty nebo stravného:

Jelikož školský zákon č. 561/2004 Sb., neupravuje ohledně sankcí za pozdní úhrady za pobyt v mateřské škole (vč. stravování) žádnou speciální úpravu, lze tedy aplikovat obecné předpisy upravující úrok z prodlení s placením. V současné době platí nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., podle jehož § 2

V případě, že nebude dlužná částka uhrazena, budeme postupovat podle usnesení ZO Mochov, tj.:

Na základě jednání Zastupitelstva obce Mochov dne 24. 3.2015 bylo schváleno:

Za prodlení s úhradou bude mateřská škola účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, tedy podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Neuhradí-li zákonný zástupce, a nebo jiná osoba povinná hradit úplatu do lhůty 7 dnů ode dne výzvy k plnění, bude případ předán k právnímu vymáhání a mateřská škola bude účtovat náklady soudního řízení a právního zastoupení.

Facebook příspěvky