Školní vzdělávací program

 Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Mochov, okres Praha-východ

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám. (Marie Montessori)

Zpracovala: Miroslava Kverková Eva Krmenčíková

Projednáno na pedagogické radě dne 8. 9.2010                                          Č.j.226 /10

Opraveno 8. 9.2011                                                                                       Č.j.229/2011

Aktualizace ke dni 1. 6.2012                                                                       Č.j. 145/2012

Aktualizace ke dni 30. 8.2013                                                                     Č.j.229/2013

Aktualizace ke dni 30. 8.2014                                                                      Č.j.198/2014

 

 

Platnost ŠVP od školního roku 2010-11

 1. Obecná charakteristika školy
 2. Podmínky vzdělávání
 • věcné vybavení
 • životospráva
 • psychosociální podmínky
 • organizace chodu
 • řízení mateřské školy
 • personální zajištění
  • spoluúčast rodičů
 1. Organizace vzdělávání
 • vnitřní uspořádání školy
  • charakteristika třídy
   1. Charakteristika vzdělávacího programu
   2. Vzdělávací obsah (uspořádání učiva)
 1. Evaluační systém
 • pravidla pro vnitřní hodnocení dětí a evaluaci mateřské školy

 

název školy Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ
adresa školy Na Dolejšku 286 250 87 Mochov okres Praha-východ
tel. + fax 326 992 425

773227107 – ředitelka

e-mail ms.mochov@)seznam.cz
www msmochov.cz
právní forma příspěvková organizace
IČO 75031191
součásti školní jídelna

odloučené pracoviště – výdejna Základní školy Mochov, okres Praha-východ

odloučené pracoviště – výdejna Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ

ředitelka Miroslava Kverková
zřizovatel Obec Mochov

 

 1. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola byla jako dvoutřídní slavnostně otevřena 8. března 1972 a provoz v ní byl zahájen 13. března téhož roku. Tento stav trval nezměněn do 30. srpna 1994. Díky klesajícímu počtu dětí v obci, a klesajícímu poctu dětí dojíždějících z okolních obcí, bylo rozhodnuto o uzavření jednoho oddělení MŠ a přeměně západní části budovy na zdravotní středisko.

Díky rozšiřování obce, tedy výstavbě nových domů a přistěhování hlavně mladých rodin, bylo potřeba zvýšit i kapacitu mateřské školy. Nová budova byla přistavěna v roce 2010 a otevřena 3. 1.2011.

Mateřské škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz. Třída v původní budově je pro 25 dětí. Třídy slouží zároveň jako herna, ložnice a tělocvična. Původní třída, třída starších dětí, je nábytkem rozčleněna na hrací koutky. V nové třídě, třídě mladších dětí, je třída předělena policovými skříňkami. Jedná se o moderní stavbu s jednoduchým řešením interiéru. Obě budovy by mohly být v budoucnu samostatné.

Původní třída – třída starších dětí, WC a umývárna jsou umístěny na jih, vstup do budovy a školní kuchyně jsou na severní straně, ředitelna pak na západ.

Nová budova má samostatný vchod od východu, kam jsou situované: šatna, umývárna a WC, ale taká kancelář pro učitelky. Třída je otevřená na západní stranu. Obě třídy i kuchyňská část jsou spojeny chodbou.

K budově patří celoročně užívaná velká zastíněná zahrada otevřená na severní stranu. A jižní – silně osluněná – zahrada, která je využívaná od září, případě od října do dubna až května.

Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov, okres Praha-východ a školní jídelna, která po postupných úpravách a doplňování vybavení odpovídá předpisům a normám EU. Poskytuje stravovací služby dětem MŠ, žákům ZŠ a zaměstnancům obou škol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

Věcné vybavení

Třídy jsou dostatečně prostorné a osvětlené přirozeným světlem, v případě potřeby i dostatečně umělým (zářivky). Nutné zastínění je umožněno žaluziemi. Je zajištěno dostatečné větrání i topení.

Každá ze tříd slouží zároveň jako tělocvična a ložnice. Jsou vybaveny novým nábytkem, který zatím pomohl třídu starších dětí rozčlenit na hrací koutky. Prostorové uspořádání umožňuje skupinové i individuální činnosti.

Děti mají dostatek hraček, pomůcek i materiálu k činnostem. Vše je průběžně doplňováno, obnovováno a plně využíváno. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti viděly, mohly si je samostatně brát, a také je uklízet zpět na místo.

Ve třídách je piáno, gramofon, rádio s CD přehrávačem a větším množstvím CD, dobře vybavená dětská knihovna, i knihovna s literaturou pro učitelky a rodiče.

Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě školního prostředí.

K budově patří celoročně využívaná velká zastíněná zahrada postupně doplňovaná hracími prvky. Nyní máme na školní zahradě přechodový můstek, kladinu na pružinách, skluzavku, přelézačku a dva kruhy pro míčové hry, prolézacího hrošíka, 2 houpací koně a domeček pro hry dětí. Toto doplňují 4 tabule, 2 pískoviště, 2 x dva stoly s lavičkami, asfaltová silnička pro kreslení křídami, dřevěný domeček na venkovní hračky a skluzavku se schůdky, kterou využívají hlavně mladší děti vydlážděný „dvoreček“ před novou třídou, který je využívaný hlavně ke kreslení křídami.

Jižní zahrada je využívaná od školního roku 2012-13. V jarních a letních měsících – ve dnech silného oslunění – zde děti nepobývají. Zahrada nemá žádné zastínění. 3iroký betonový chodník podle budovy je využívaný ke kreslení křídami, terénní nerovnost – kopeček navezené hlíny – slouží v zimě k jízdě na bobech, v době, kdy není sníh slouží jako součást her podle fantazie dětí. Využití má teké při tělovýchovných činnostech.

Školní kuchyně plně odpovídá předpisům a normám EU. Posledním doplňkem je myčka a konvektomat.

Dětem i zaměstnancům už delší čas slouží černobílá i barevná kopírka, Internet je zatím přístupný pouze v počítači v ředitelně a školní jídelně – kanceláři.

Využíváme vnější informační systém – máme vlastní webové stránky.

v

Životospráva

Děti jsou stravovány podle zásad zdravé výživy.

Dohodou s rodiči řešíme i individuální potřeby dětí – dieta, alergie.

Při přípravě stravy je dodržována zdravá technologie.

Po celý den mají děti k dispozici pitný režim – ve třídě i venku. Dětem pití připomínáme. Mezi jídly jsou potřebné intervaly.

Denní řád je flexibilní a umožňuje tedy organizaci činností přizpůsobit momentální situaci a potřebám.

Poměr řízených a neřízených činností je vyrovnaný.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (s ohledem na kvalitu ovzduší a venkovní teplotu). Mají dostatek volného pohybu na zahradě. Na žádost zákonných zástupců byly v některé dny zařazeny vycházky. Děti mají možnost používat při pobytu venku „pracovní“ oblečení i obuv, aby si neponičily oblečení, ve kterém přichází z domova. Pro pobyt ve třídě je vyžadováno pro děti další oblečení.

Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku. Děti v obou třídách mají možnost po krátkém odpočinku pracovat u stolečků.

Podmínky bezpečnostní a hygienické odpovídají platným normám a předpisům.

 

Psychosociální podmínky

Všechny děti mají rovnocenné postavení, klademe důraz na dobré vzájemné vztahy mezi dětmi.

 

Při začátku docházky respektujeme různou délku adaptačního období u dětí. Rodič má možnost kdykoliv vstoupit do třídy, s dítětem pobývat ve třídě jakkoli dlouho, při jakékoliv činnosti. Respektujeme různě dlouhou dobu adaptačního období.

Denní řád je pravidelný a tak usnadňuje dětem orientaci v čase a navozuje pocit psychické jistoty. Je flexibilní a umožňuje tedy organizaci činností přizpůsobit momentální situaci a potřebám. Dítě má možnost kdykoli činnost odmítnout a jít si odpočinout. Je respektováno vlastní tempo dítěte.

V obou smíšených třídách se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy: důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Tímto zároveň řešíme prevenci šikany u dětí. Podporujeme dětská přátelství. Nepodporujeme však soutěživost dětí. Přijímáme dětské projevy s porozuměním, odlišnosti dětí respektujeme. K dětem se chováme vstřícně, nesrážíme je, není přípustné, aby některé z dětí bylo preferováno nebo naopak diskriminováno. Nepřípustná je i manipulace. Dětské problémy bereme vážně. Podporou, motivací a pozitivním povzbuzením vedeme děti k sebepoznání, sebedůvěře a uvědomění si vlastní osobnosti. V případě potřeby dětem pomáháme. Děti se učí vyjadřovat svůj nesouhlas a společensky přijatelným způsobem i odmítnutí nejen dětí, ale i dospělých (prevence sociálně patologických jevů). Zohledňujeme potřeby dětí svěřené skupiny a zájem dětí o činnost. Nabízíme pestré a lákavé hry a činnosti.

Pro předškolní děti do popředí zájmu stavíme hry s prvky aktivní spolupráce.

 

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho zvláštnosti, potřeby, talent, potíže, pokrok za určité období. O svých poznatcích vedeme pedagogické záznamy. Sledovaná pozorování vyhodnocujeme. Na základě analýzy, rozboru situace s rodiči a evaluace stanovujeme další směry svého pedagogického působení.

Ve všech činnostech je respektován čas a prožitek dětí. Děti mají možnost ponechat si rozdělanou hru (výrobky ze stavebnic) na k tomu určeném místě, a pokračovat v ní při nejbližší možné příležitosti. Cílem snažení celého kolektivu zaměstnanců MŠ je radostné dětské prožívání dne a zároveň co nejkvalitnější vzdělávání dětí v rámci jejich konkrétních možností.

 

Organizace chodu

Prostorové a dispoziční podmínky tříd mateřské školy jsou dobré. Díky jednoduchému tvaru obou tříd je možné využívat celý prostor a mít tak přehled o všech dětech. Děti se od začátku seznamují se stanovenými jednoduchými „pravidly soužití“ (organizační a bezpečnostní zásady). Učí se tak toleranci a respektování druhých, posilují vztahy v dětském kolektivu.

Děti jsou vedeny k maximální samostatnosti (příprava ke stolování, úklid po hrách i venku, ustýlání lehátka a úklid lůžkovin…) Když dítě nezvládá, pomůže mu kamarád nebo učitelka. Činnosti probíhají v malých i velkých skupinách. Dítě se jich nemusí účastnit. Má možnost si odpočinout.

Orientační režim dne

Mladší děti:

Ráno se scházíme v oddělení starších dětí (zpravidla do 7.30 hod.). Odpoledne jsou mladší děti zpravidla od 15.30 hod. opět v oddělení starších dětí.

6.30 8.25 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory, pohybové aktivity (ranní cvičení)
8.25 8.55 Hygiena, svačina
8.55 9.15 HLAVNI ZÁJMOVÁ ČINNOST – řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem
9.15 11.15 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 12.15 převlékání, hygiena, oběd, hygiena, příprava na spaní
12.15 14.15 pohádka, příběh před spaním – čtení, odpočinek, náhradní nespací aktivity (tiché hry u stolečků asi od 13.30 hod.)
14.15 14.50 převlékání, hygiena, svačina
14.50 16.00 volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem
16.00 17.00 volné hry a činnosti (prodloužený provoz mateřské školy hrazený zřizovatelem)

 

 

Starší děti:

6.30 8.25 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory, pohybové aktivity (ranní cvičení)
8.25 8.50 Hygiena, svačina
8.50 9.20 HLAVNI ZÁJMOVÁ ČINNOST – řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem
9.20 11.20 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.20 12.15 převlékání, hygiena, oběd, pohádka před spaním (DVD, video) – 10 min. hygiena, příprava na spaní
12.15 14.00 pohádka, příběh před spaním – čtení, odpočinek náhradní nespací aktivity (tiché hry u stolečků asi od 13.15 až 13.30 hod.), úklid lůžkovin a lehátek
14.00 14.40 převlékání, hygiena, svačina
14.40 16.00 volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem
16.00 17.00 volné hry a činnosti (prodloužený provoz mateřské školy hrazený zřizovatelem)

 

 

Pokud je plánována kulturní akce, je režim dne upraven.

 

Pobyt venku se uskutečňuje každý den. V případě dlouhodobě nepříznivého počasí, kterým se rozumí vytrvalý déšť, vichřice a mráz vyšší než 10 °C, se pobyt venku nekoná. Náhradní činnost probíhá v jednotlivých třídách.

Platné od 2. 9.2013

Řízení mateřské školy

 

Za mateřskou školu odpovídá ředitelka. Vzhledem k velikosti mateřské školy a počtu zaměstnanců nemá MŠ jmenovaného zástupce ředitele.

Úkoly a pravomoci zaměstnanců jsou jasně vymezeny v interních dokumentech školy (povinnosti učitelek, pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců).

Vnitřní informační systém je zajištěn formou pedagogických a provozních porad, rychlých „pětiminutových“ porad, denními rozhovory se zaměstnanci, rodiči, informacemi na nástěnkách k rodičům i k zaměstnancům.

Vnější informační systém spočívá ve schůzkách s rodiči, informacemi pro rodiče na nástěnkách, na internetových stránkách MŠ, podle potřeby dotazníky.

Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor, podporuje vzájemnou spolupráci. Celý kolektiv pracuje jako tým, aktivně a neformálně spolupracuje s rodiči. Chod školy a pedagogická práce je funkční.

Školní vzdělávací program zpracovává ředitelka s učitelkami i dalšími zaměstnanci. Hodnotící činnost vychází z reálné skutečnosti.

Mateřská škola spolupracuje:

 • s pedagogicko-psychologickou poradnou: na žádost rodičů zpráva pro poradnu, případné konzultace k problému, integrované dítě
 • se Speciálně pedagogickým centrem při speciální mateřské škole – integrované dítě
  • se Sdružením rodičů a přátel školy při Mateřské škole Mochov – půjčování třídy a zahrady k jejich akcím, náměty na zlepšení venkovního prostředí mateřské školy, pomoc nemocným dětem sběrem víček
 • se Sokolem Mochov – vyvěšováním letáčků k akcím, výzdobou Sokolovny na karneval
  • se zřizovatelem – příspěvky do Zpravodaje a náměty na konkrétní kroky k rozvoji mateřské školy
 • Základní školou Mochov – divadélka, návštěva v 1. Třídě před zápisem do ZŠ, návštěva mateřská školy Mikuláše s čerty a anděly, čtení prvňáčků předškolním dětem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální zajištění

 

Mateřská škola má 7 zaměstnanců: 4 učitelky a 3 provozní zaměstnance – 1 vedoucí školní jídelny + kuchařka, 1 kuchařka + uklizečka a školnice.

Všechny učitelky jsou kvalifikované. Vystudovaly střední pedagogickou školu. Dále se učitelky vzdělávají formou samostudia (odborné knihy z MŠ, časopisy Informatorium, Učitelské noviny, Speciál pro MŠ, nabídka z RAABE… a na akreditovaných seminářích.)

1 kuchařka je vyučená, což jí umožňuje sestavit racionální jídelníček a správně zpracovávat potraviny.

Služby pedagogů jsou rozvrženy tak, aby byla zajištěna bezpečnost a optimalizace provozu.

Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka: Miroslava Kverková
Učitelka: Eva Krmenčíková
Jana Jechová
Kateřina Havrdová
Provozní zaměstnanci
Vedoucí školní jídelny: Marie Chrobáková
Kuchařka: Marie Chrobáková
Kuchařka pro výdejnu základní školy: Kuchařka pro výdejnu mateřské školy Marie Nimsová

Marie Nimsová

Školnice: Alena Mužíkové
uklizečka Marie Nimsová

 

 

 

Spolupráce s rodiči

 

Pedagogové spolupracují s rodiči při konkrétních potřebách dětí. Snaží se rodině pomoci a porozumět. Rodiče mohou kdykoliv vstupovat do třídy, zapojit se do her a sledovat projevy svého dítěte v prostředí MŠ, v kolektivu dětí.

– denními rozhovory získávají rodiče informace o svých dětech, o jejich individuálních pokrocích. Rovněž se domlouvají s učitelkami na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Pedagogové poskytují i informace o poradenských službách, včetně alternativních.

– zapůjčují rodičům odbornou literaturu a pomůcky pro děti.

– informace získávají rodiče na nástěnkách v obou budovách, na nástěnce před vstupem do prostor zahrady MŠ (vedle vstupních dvírek)

– setkávají se na besídkách s dílničkou – seznamují se s pracemi svých dětí na výstavkách v obou částech budovy

– z mochovského Zpravodaje získávají informace o dění v mateřské škole nejen rodiče, ale i široká veřejnost

 1. Organizace vzdělávání

 

vnitřní uspořádám školy

 

Ve vstupu do budovy, na západní stranu, je umístěna ředitelna, vpravo pak školní kuchyně s okny na sever. Třída, WC a umývárna jsou umístěny na jižní straně křídla budovy. Část východu budovy zabírá kotelna společná pro MŠ a ZŠ, nově je k budově přistavěna třída nová, s okny na západ a kanceláří, WC a umývárnou na východ a šatnou dětí na sever.

charakteristika třídy:

 

Maximální počet starších dětí ve třídě v původní budově i v nové budově je 25. V nové třídě jsou děti převážně mladší: 3 až 5 leté, ve třídě druhé jsou převážně děti 5ti až 6ti leté.

Přijímány jsou hlavně děti mochovské a děti k celodennímu pobytu. Zápis do mateřské školy se koná v měsíci květnu, a to proto, aby mohly být zařazeny k docházce pro další školní rok i děti, které budou mít k 31. 5. odklad školní docházky. Rodiče jsou o zápisu do mateřské školy informováni pomocí plakátů na místech obvyklých pro oznámení – obecní úřad, obchody, zdravotní středisko, na úřední desce obce Mochov a na www stránkách mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Třídní vzdělávací program vychází z potřeb dětí naší mateřské školy. Je zaměřen na zajištění dostatku přirozených podnětů ze všech oblastí lidské činnosti. Jeho základním cílem je péče o děti, jejich zdravý fyzický a psychický vývoj, rozvoj každého dítěte podle jeho individuálních možností a potřeb. Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních dětí, přizpůsobit se, spolupracovat, vnímat a přijímat základní hodnoty. Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme. Pomocí her, řízených i spontánních aktivit rozvíjíme intelekt i osobnost každého dítěte. Pozitivní motivací se snažíme v každém z dětí probudit touhu po objevování a vzdělávání.

 1. Vzdělávací obsah

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY:

 1. ZÁŘÍ VOLÁ DO ŠKOLKY
 2. PODZIMNÍ DRÁČEK
 3. PŘILETĚLA VRÁNA
 4. VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
 5. KDYŽ VLÁDNE ZIMA
 6. LIDÉ A SVĚT
 7. PROBOUZÍ SE JARO
 8. CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ
 9. MAMINKY A DĚTI
 10. CESTIČKY DO SVĚTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. integrovaný blok

 

ZÁŘÍ VOLÁ DO ŠKOLKY

 

Podtémata:

Kamarádi ve školce…

Co se děje kolem nás – první podzimní dny

 

 

Charakteristika:

Adaptace na nové prostředí, novou třídu… aby vše proběhlo pokud možno bez slziček… Podpora kamarádských vztahů, stanovení vzájemných pravidel chování a bezpečnosti pro děti i dospělé. Seznámení s tím, co všechno… a proč…budeme ve školce dělat, co nás čeká po celý rok. Začneme si všímat všeho kolem nás… pozorovat, zkoumat, komunikovat, kreslit, stavět a hledat, co je na světě krásné…

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s prostředím školy, kamarády, zaměstnanci, zvykat si na režim dne, rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství
 • podílet se na stanovení pravidel chování a bezpečnosti, abychom se cítili dobře v novém prostředí
 • posilovat osobnost dítěte, jeho prosocionální postoje k ostatním dětem, rodině i dospělým v MŠ
 • postupně se osamostatňovat, komunikovat s dětmi i dospělými, nebát se sdělit svůj problém, názor
 • učit se reagovat na pokyn, dodržovat základní pravidla
 • umožnit dětem dostatečný výběr činností, které je zajímají a motivují k tomu, aby se těšily na další den v MŠ
 • rozvíjet pohybové schopnosti ve třídě i venku, hygienické návyky ,samostatnost v sebeobsluze
 • posilovat smyslové vnímání, rozvíjet pracovní a výtvarné činnosti, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, hrubou i jemnou motoriku

 

 

Nabídka činností:

 • komunitní kruh s kamarádem  vodníčkem, seznamování s kamarády
 • kresba obrázku pro kamaráda, výtvarné vyjádření kamarádských vztahů
 • „výlet“ po mat. škole a jejím okolí, seznámení s prostory, personálem, se svým místem a značkou
 • rituály
 • spontánní hry a aktivity podporující sbližování dětí – seznamovací a sociální hry
 • pohádky a příběhy s dětským hrdinou i tématu babího léta a odletu vlaštovek
 • cvičení s náčiním, s hudbou, hry pro rozvoj tělesné zdatnosti a kondice
 • úkoly, hry a cvičení na posilování smyslového vnímání, pozornosti… (zrakové rozlišování – hledání na obrázku, orientace a vyhledávání v prostoru, práce s drobným materiálem, opakování verše, popěvku
 • společné pozorování okolí… všeho, co se děje kolem nás…
 • práce s barvou, pastelem, barevným papírem a lepidlem (podzimní sluníčko, vlaštovky na drátě…)
 • práce s tuší, fixem, barevným lepidlem v tubě (pavučinka)
 • kresba křídou na asfalt, společná práce na balicí papír

 

 

Očekávané kompetence:

 • zacházet s běžnými  předměty denní potřeby a hračkami, zvládat základní sebeobsluhu a pracovní úkony
 • poznávat své místo a značku, prostory mat školy, znát jménem učitelky, které s dítětem pracují
 • navazovat a udržovat kamarádské vztahy, zvládnout odloučení od rodičů, uplatňovat základní normy společenského chování (pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc…)
 • učit se vzájemně domluvit a řešit spory, rozlišovat, co je dobré a co je špatné pro mě i ostatní
 • přizpůsobit se režimu, zapojovat se do pohybových činností a získávat návyk na každodenní pohyb ( v letošním roce – na základě zhodnocení loňského roku – zařazeno více pohybových aktivit pro rozvoj obratnosti a kondice dětí)
 • projevovat zájem o okolní přírodu, všímat si změn kolem nás, přizpůsobovat se změnám a chápat je jako přirozený jev

 

Rizika:

 • nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí
 • nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchů dětí
 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně
 • nedostatečná pozornost, nebo špatné řešení sporů dítěte a konfliktů s druhým
 • nedostatečná motivace k činnostem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.integrovaný blok:

 

PODZIMNÍ DRÁČEK

 

Podtémata:

Podzim na zahradě i v lese

Přípravy na zimu

Co umí vítr a déšť

 

Charakteristika:

Osvojování si poznatků o ročním období… Vše o ovoci, zelenině a dalších plodinách. Co jsou to vitamíny a jak zdravě jíst. O sklizni, zpracování, uchování a uskladnění  ovoce, zeleniny a dalších důležitých plodin. O práci na zahradě i na poli, co se děje s rostlinami a stromy na podzim a v zimě, proč mají rostliny plody, semínka… Podzimní vycházka do lesa, lesní plody, houby. Péče o stromy v sadu, v lese, od semínka ke stromu… Podzimní drak, barvy podzimu, tvoření  barvami. Co je to déšť, vítr, vánek, vichřice…

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • učit děti poznávat a vážit si darů přírody… vědět, že ovoce a zelenina jsou důležité pro život
 • poznávat vlastnosti plodů pomocí všech smyslů
 • rozvíjet tvořivost při práci s přírodninami i výtvarným materiálem, poznávání a třídění barev, tvarů
 • snažit se chápat a používat prostorové pojmy – nahoře, dole, uprostřed… orientace v prostoru
 • pobytem v přírodě i na zahradě mat, školy podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozeznávání zvuků: krátké – dlouhé tony, rytmus – jak zpívá déšť
 • učit se a podporovat správné držení tužky, uvolňovací cviky – obkreslování, napodobování symbolů, tvarů
 • nácvik básní a písní s podzimní tématikou, zapamatování si textu, melodie
 • početní představy, porovnávání více méně, přiřazování prvků

 

Nabídka činností:

 • při hrách a činnostech se skutečnými rekvizitami i encyklopediemi osvojovat poznatky o ovoci, zelenině i dalších plodinách
 • smyslové hry – jednotlivě i v menších skupinách
 • tvoření z přírodních materiálů – brambora, řepa, jablíčko… různé listy a lesní plody (výzdoba mat školy, papírový drak, skřítek podzimu, dárek pro vodníčka…)
 • básně a písně s podzimní tématikou, rytmizace, hry se zvuky a tony
 • počítání, dopočítávání, třídění – hry s kaštany, žaludy i dalším přírodním materiálem… (zásoby ve spíži i zvířátek na zimu…)
 • pracovní listy – uvolňovací cviky, logické myšlení, početní představy, zrakové rozlišování
 • pozorování povětrnostních jevů a změn v přírodě
 • encyklopedie, práce s knihou

 

Očekávané kompetence:

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí, dokázat pojmenovat předměty a jevy
 • zapamatovat si krátké texty a melodie, rozpoznávat dlouhé, krátké tony
 • snažit se šetrně zacházet s hračkami a pomůckami, výtvarným materiálem
 • správně ovládat základní výtvarné a pracovní pomůcky (štětec, nůžky, lepidlo…)
 • orientovat se ve známém prostředí, snažit se používat pojmy nahoře – dole…
 • zapojovat se do pohybových činností a her
 • zapamatovat si danou informaci, dokázat zopakovat
 • poznávat a rozlišovat základní barvy

 

Rizika:

 • nedostatek příležitostí vidět, vnímat a zkoumat, tvořit
 • příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa
 • omezování dítěte v samostatnosti při pohybových a hrových činnostech
 • převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním
 • nepřiměřené nároky na dítě, málo kladného hodnocení

 

 

 1. integrovaný blok

 

PŘILETĚLA VRÁNA

 

Podtémata:

            Zvířátka v zimě

Jak se chráníme před zimou

Zdraví a nemoc

 

 

Charakteristika:

Příchod chladného zimního počasí a vše, co s tím souvisí… Jak se zířata i lidé připravují na zimu, jak se před zimou chrání. Základní znalosti o některých zvířatech, jejich chování, způsobu života. Vytváření a posilování kladných vztahů k přírodě, k jejím proměnám v souvislosti s ročními dobami. Jak se lidé chrání před zimou, z čeho a jak se vyrábí oblečení, jak se o něj staráme, kde nakupujeme. Co se stane, když nastydneme, onemocníme…co je to nemoc, jak předcházíme nemocem a co pomůže k uzdravení. Kdo je to lékař, jak se budeme chovat u lékaře, co jsou to léky, lékárny, na co si musíme dávat pozor.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si dalších poznatků o přírodě, zvířatech žijících v našem okolí – o jejich způsobu života, chování, přípravě na zimu a přezimování
 • rozvoj paměti a pozornosti při poslechu krátkých textů, získávání nových poznatků
 • pozorování zvířat v jejich běžném prostředí – srnky, zajíci…
 • prohlížení knih a časopisů s obrázky zvířat, vyhledávání, plnění jednoduchých úkolů – orientace v knize
 • samostatný slovní projev na dané téma – jak jsem byl nemocný
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví
 • vytváření a zdokonalování návyků a pracovních postupů při oblékání, úklidu, péči o oblečení v praktických i modelových situacích

 

 

Nabídka činností:

 • vycházky v okolí obce, pozorování okolí
 • prohlížení encyklopedií, knih o přírodě – (366 příběhů z přírody, Příroda den po dni), čtení textů získávání dalších poznatků
 • hry s napodobováním pohybu zvířat – lezení v podporu dřepmo, poskoky
 • hry a činnosti podporující rozvoj všech smyslů, zdokonalování návyků, postupů
 • kresba, malba, tvoření z přírodních materiálů na dané téma
 • hry se slovy – zdrobněliny mn. č. podstatných jmen
 • hádanky – hry k rozvoji myšlení – „co by se stalo, kdyby…“
 • dokončit příběh, vyprávění, řazení obrázků podle časové posloupnosti
 • paměťové hry – balíme kufr na hory, nakupujeme oblečení…
 • zpívat, přednášet samostatně i v menších skupinách, hudebně – pohybové hry.

 

Očekávané kompetence:

 • mít základní povědomí o počasí, ročním období, způsobu života některých obecně známých zvířat, jejich přípravě na zimu a přezimování
 • zapamatovat si krátký text, informaci, melodii – umět reprodukovat
 • zvládnout základní pohybové dovednosti, sladit zpěv s pohybem
 • dokázat se držet tématu při výtvarných a tvořivých činnostech
 • používat správné tvary podstatných jmen, názvů zvířat, věcí, jevů
 • umět si složit, uklidit oblečení, znát a umět pojmenovat základní činnosti k údržbě oblečení
 • rozlišovat, co je zdravé – co ne, mít základní povědomí, jak chránit své zdraví i o práci lékaře

 

Rizika:

 • nedostatek názorných a praktických činností, možností samostatného projevu a pokusu
 • nedostatek času i prostoru pro praktické činnosti
 • nerespektování dětského ostychu, necitlivé donucování k hovoru

 

 1. integrovaný blok

 

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ

 

Podtémata:

            Čert a Mikuláš

Vánoce jsou za dveřmi

 

Charakteristika:

Oslavy příchodu zimy dříve a dnes, svátky a příprava na svátky. Rozvíjení citových vztahů k rodině, ke svému okolí, prožívání sváteční atmosféry vánoc. Rozvíjení představivosti, fantazie, tvořivé vyjádření prožitků. Seznamování se zvyky a tradicemi, kulturním bohatstvím, morálními hodnotami.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření a posilování citových pout k rodině, ke svému okolí
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, rozvoj úcty k životu
 • posilování vztahu dítěte k živým tvorům v zimním období
 • rozvíjení fantazie, představivosti, tvořivě vyjadřovat přání, prožitky
 • rozvíjet schopnost a dovednost pracovat ve skupině s ostatními, domluvit se o činnosti
 • seznamování se zvyky a tradicemi
 • citlivě vnímat pohádky a příběhy, jejich morální ponaučení
 • návyky kulturního chování a respektování společenských pravidel
 • rozvíjet souvislé vyjadřování a komunikativní dovednosti

 

Nabídka činností:

 • čertovské hry, tvoření, zpívání a pohádky
 • komunitní kruh a vyprávění o morálních hodnotách o dobru a zlu, o chování lidí, pohádkových postav a o tom, jak člověk svým chováním ovlivňuje sebe a své okolí
 • prožitkové hry a hry na podporu soucítění, pokusit se vyjádřit pocity
 • tvoření přáníček, dárečků, svícínků, perníčků…
 • poslech pohádek, příběhů – snažit se hledat ponaučení, pokusit se hodnotit
 • pohybové hudební činnosti, využití hud. nástrojků
 • sportovní a hrové činnosti venku
 • úklid hraček, výzdoba třídy
 • besídka – slavnost pro rodiče „Vítání zimy a zimních svátků“

 

Očekávané kompetence:

 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat sváteční atmosféru, oslavy
 • osvojit si základní poznatky o českých tradicích a zvycích
 • zapamatovat si texty básní a písní, umět je reprodukovat
 • zacházet správně a bezpečně s některými pracovními nástroji, pociťovat radost ze své práce a tvoření
 • citlivě vnímat pohádky a příběhy, všímat si morálního ponaučení
 • aktivita v pohybových a sportovních činnostech ve třídě i venku

 

Rizika:

 • somatické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit svůj úsudek
 • nedostatek příležitostí k nápravě nevhodného jednání, které bylo proti pravidlům
 • nevšímavost k prožívání dětí, k jejich konfliktům, problémovým situacím, přehlížení nežádoucího chování
 • nedostatek příležitostí k rozvoji tvořivosti, uměleckých a estetických aktivit dítěte
 1. integrovaný blok

 

KDYŽ VLÁDNE ZIMA

 

Podtémata:

Jak jsem prožil vánoce

Zima ve městě a na horách

Půjdeme k zápisu

 

Charakteristika:

Vyprávění o zážitcích z vánočních svátků, o měsících v novém roce… O zimních hrách a sportech na sněhu a ledu a jak se žije v zemích, kde je věčný sníh a led. Co je to mráz, led, sníh, jak vzniká – pokusy. Co všechno s sebou přináší zima ve městě i na horách – sníh v ulicích – bezpečnost v dopravě, při zimních hrách a sportech. Hry pro rozvoj celkové obratnosti, nebát se neobvyklých poloh, při výtvarných a pracovních činnostech prohlubovat u dětí přesnost, pečlivost. Příprava předškolních dětí na zápis do základní školy, návštěva ZŠ.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků o zimním ročním období se vším, co přináší lidem i zvířatům
 • rozvíjení jazykových dovedností se zaměřením na výslovnost a slovní zásobu
 • zapamatovat si základní pravidla bezpečnosti při zimních hrách a sportech, nebezpečí na zamrzlém rybníku…
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky – pobyt venku
 • rozvoj jemné motoriky, uvolňovací a grafické cviky, procvičování zrakového rozlišování, napodobování znaků, písmen
 • při plnění úkolů dbát na přesnost, pečlivost, snažit se dokončit práci v daném čase

 

 

Nabídka činností:

 • vyprávění na základě vlastních zážitků a prožitků z vánočních svátků, vyprávět podle vlastní kresby
 • procvičování hlásek, výslovnosti, poznávání hlásky na začátku slova, slova podobná, stejná
 • seznamovat se s měsíci v roce – báseň, pohádka o Dvanácti měsíčkách
 • vyprávění o zimních sportech, o životě ve sněhu a ledu…hry a příběhy na zapamatování si pravidel bezpečnosti
 • pracovní listy, knihy a úkoly pro předškoláky, hry na školu
 • návštěva základní školy, ukázková hodina
 • vytvářet z přírodních i nebo umělých materiálů pravidelné obrazce nebo vzory
 • snažit se samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky

 

Očekávané kompetence:

 • dokázat vyprávět zážitek pomocí vlastního obrázku
 • snažit se správně vyslovovat, poznávat slova podobná, stejná, poznávat hlásku ve slově
 • znát základní pravidla bezpečnosti při zimních hrách a sportech, vědět, co je nebezpečné
 • mít povědomí o měsících v roce, znaky měsíců v roce, vyjmenovat s pomocí veršované básničky
 • snažit se pečlivě pracovat, dodržovat postup, přesnost, pravidelnost
 • udržet pozornost zadanému úkolu, plnit úkoly odpovídající nárokům na předškolní děti

 

Rizika:

 • špatné prostředí pro udržení pozornosti, narušování činností vnějšími vlivy
 • zabránit častému a oblíbenému „opisování a napovídání“ dětí jeden druhému při plnění úkolů
 • nestrašit školními povinnostmi, snažit se děti motivovat ke školním činnostem a prožívat radost z učení a poznávání

 

 1. integrovaný blok

 

LIDÉ A SVĚT

 

Podtémata:

Povolání a řemesla

Stroje pomocníci

Materiály -co se z čeho vyrábí

Knihy a knihovny

 

Charakteristika:

Vyprávění, poznávání všeho bohatství, co nám dává země… Co se z čeho vyrábí, jak se získávají materiály, vlastnosti materiálů, pokusy, pojmenování některých dějů, procesů.  Poznávání práce lidí – každá práce je potřebná, důležitá. Povolání a řemesla dříve a dnes, kde pracují moji rodiče… Stroje, které pomáhají lidem doma i v zaměstnání. Jak fungují nejznámější pomocníci – např. vysavač, pračka…

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat s encyklopediemi, posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, radost z objevování
 • osvojovat si poznatky o světě, životě lidí a jejich práci dříve i dnes
 • rozvíjet vnímání všemi smysly
 • posilovat smysl pro povinnost, snažit se chápat význam celoživotního učení
 • vědět, že každé povolání je prospěšné
 • seznamovat děti s rozdílem předmětů co do objemu, hmotnosti… pojmy lehčí, těžší, více, méně… poznávat geometrické tvary
 • učit děti rozhodovat o pravdivosti a nepravdivosti různých jednoduchých tvrzení (s možností ověření)
 • vést děti k vytváření celků podle plánků i podle fantazie, správné používání stavebnic
 • učit děti navázat dialog a setrvat v něm, zvyšovat používání sloves

 

Nabídka činností:

 • práce s knihou – různé encyklopedie, obrazový materiálem
 • různé pokusy na vlastnosti materiálů (hoří, plave, láme se, vliv teploty…)
 • zkoumání předmětů kolem nás – co se z čeho vyrábí a jak se vyrábí dnes, vyrábělo dříve
 • poznávání a hry na různá povolání, hádanky a pantomima…co se používá v různých povoláních
 • básně a písně o práci, povolání – držet melodii, rytmus – ztracená melodie, hra na rozhlas
 • hrové a stavební činnosti s různými předměty, materiály, stavebnicemi
 • popis činnosti, situace podle obrázku, používání sloves
 • hádanky na povolání podle části dialogu, udržení – dokončení dialogu, modelové dialogy…(např. přejete si ostříhat… kde vás bolí… kolik chcete makových koláčků… atd.)
 • kresba/malba – čím bych chtěl být, které povolání se mi líbí…
 • sestavování a sestrojování jednoduchých „strojů“ podle fantazie
 • návštěva obchodu, podle možností pekárny, pošty, obecního úřadu, autoopravny, pneuservisu….
 • pracovní listy – pečlivost, zrakové rozlišování, grafomotorika, labyrinty
 • popletená povolání – rozhodovat o pravdivosti a nepravdivosti jednoduchých tvrzení

 

Rizika:

 • nedostatek prostoru pro fantazii a tvoření
 • nedostatek příležitostí poznávat všemi smysly
 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci

 

 1. integrovaný blok

 

PROBOUZÍ SE JARO

 

Podtémata:

Když sluníčko zahřeje

Život na zemi i pod zemí

 

 

Charakteristika:

Osvojování a upevňování si nových poznatků z oblasti živé i neživé přírody – první znaky jara, co se děje, když na horách taje sníh – voda v přírodě, její důležitost pro vše živé. Co jsou to studánky, potůčky, řeky a rybníky, studny, nádrže a moře… Důležitost ochrany vody a vodních toků. První, znaky jara, počasí, pupeny a rostlinky… Práce na polích a zahradách. Co všechno potřebují rostliny k růstu, co se děje se semínkem v zemi. První brouci, včely, larvičky… Život v trávě i pod kůrou stromů, pod zemí. Zpěv ptáků, hnízdění, jak se líhnou ptáčátka…

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • všímat si změn v přírodě, rozvíjet kladné city ke všemu živému, ochrana živé i neživé přírody
 • učit se chovat ekologicky, všímat si významu přírodního prostředí, čistoty životního prostředí
 • rozvíjet a posilovat fyzickou a psychickou zdatnost
 • snažit se vědomě používat všech smyslů, záměrně pozorovat, vyhledávat, postřehovat, všímat si
 • podporovat tvůrčí a estetické aktivity na základě prožitků
 • procvičovat plynulé a samostatné vylézání a slézání přiměřeného nářadí (zahrada MŠ)
 • pokusy, s vodou, s klíčením semen
 • pozorování a zaznamenávání života v trávě, v zemi (žížalky ve sklenici)
 • procvičování jednoduchých labyrintů
 • zvládnout plazení po břiše, hledat nejkratší – nejdelší cestu
 • poslech pohádky a příběhu k tématu vody, prvních jarních rostlin a živočichů – snažit se vyprávět děj, používat celé věty, souvětí, správné tvary podstatných jmen
 • poslech zpěvu ptáků – sluchové hry, hry na rozlišování zvuků, slova podobná, stejná

 

Nabídka činností:

 • pozorování, zkoumání a prohlížení všeho, co patří k tématu probouzení jara a prvích znaků jara
 • pokusy s vodou, klíčením semínek, zaznamenávání vlastních poznatků
 • pokusy se žížalkami, pozorování cestiček brouků
 • pokusy s blátem, hlínou, tvoření z přírodních materiálů
 • hry, pohybové a sportovní činnosti na zahradě mat. Školy
 • prohlížení atlasů hmyzu a rostlin, snažit se vyhledávat, porovnávat, rozpoznávat a všímat si
 • hry a činnosti na procvičování a zdokonalování obratnosti dětí ve třídě i na zahradě
 • příběhy a vyprávění (Narodil se pramínek, ,Jak zasadili semínko, Mraveneček, Včeličky…)
 • sluchové hry, poslouchat, napodobovat, vyhledávat stejný zvuk (chrastítko, píšťalka…)
 • pracovní listy na procvičování labyrintů – nejkratší a nejdelší cesta, hry s provázkem, vlnou
 • tvůrčí a estetické aktivity – výzdoba mat. školy
 • práce s knihou, atlasem, rozhovory a vyprávění s důrazem na ekologii, ochranu přírody
 • výtvarné a pracovní činnosti s jarní tematikou

 

 

Očekávané kompetence:

 • upevnit a znát základní informace o ročním období, o vodě v přírodě, rostlinách, hmyzu a ptácích
 • zdokonalit pohybovou aktivitu dětí, rozvíjet obratnost
 • samostatně vyhledat v knize, v atlase jednoduchý objekt, projevovat zájem o knihy
 • poznávat a rozpoznat jednoduché zvukové hádanky, rozpoznávat slova podobná – stejná
 • zdokonalovat pozornost a ovládání tužky – zvládat pracovní listy odpovídající věku
 • mít kladný vztah ke všemu živému a základní povědomí o ochraně přírody, ekologii

 

Rizika:

 • málo možností samostatně a v klidu pracovat s knihou
 • málo vlídné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí
 • nevhodné vzory chování

 

 

 1. integrovaný blok

 

CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

 

Podtémata:

Život ve vajíčku

Slepička s kuřátky

Když všechno kvete

 

Charakteristika:

Velikonoční pohádka, velikonoční koledy a říkanky, malování a tvoření s vajíčky, zdobení různými technikami a způsoby. Jak se plete velikonoční pomlázka, hry s proutky, vázání kliček, mašliček. Jak probíhaly velikonoce dříve a dnes, vajíčko jako symbol života. Vše o slepičkách a o tom, jak se vylíhne kuřátko… způsob života, potrava, užitek, chov doma i v drůbežárnách. Co všechno se musí naučit kuřátko než vyroste. Květy na zahrádkách, rozkvetlé stromy, důležitost včel v přírodě. Vyprávění o svátku pálení čarodějnic, rozhovory o kouzlech v pohádkách i skutečnostech v lidském světě, co jsou to triky.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilovat prosocionální chování dítěte, kooperativní dovednosti, prohlubování citových vztahů k okolí
 • poznávat některé velikonoční tradice, učit se tradiční velikonoční říkanky a koledy
 • podporovat vztah ke kulturnímu dědictví, k morálním hodnotám
 • rozvíjet a posilovat jemnou i hrubou motoriku, vázání kliček, mašliček, provlékání a navlékání
 • všímat si barev, rozvíjet estetické cítění
 • utváření vztahu k živým tvorům, poznávání života některých druhů
 • poslouchat četbu, snažit se sledovat, vyprávět příběh
 • snažit se rozlišovat kouzla a skutečnost v pohádkách, příbězích, rozvíjet a podporovat logické uvažování, rozhodovat o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení

 

 

Nabídka činností:

 • hry s maňáskem loutkou – jak se líhnou kuřátka, jak se chová slepičí maminka, co všechno se musí kuřátko naučit, než vyroste
 • výzdoba mat. školy s jarní a velikonoční tematikou
 • vázání kliček, mašliček, hry s proutky, napodobování pletení pomlázky
 • zdobení vajíček různými technikami a způsoby, hry s barvou
 • cvičení kuřátek – procvičovat seskoky s vyšší roviny bez dopomoci
 • hry na procvičování orientace v prostoru, reakce na signál
 • hry s obrázky i v hospodářství – přiřazování kuřátek, určovat méně – více
 • hudebně pohybové a dětské taneční hry, melodie v rozsahu 7 tonů
 • práce s modelovací hmotou – velikonoční pečivo
 • vyprávění, pohádky a příběhy o pálení čarodějnic, o čarodějnicích v pohádkách, o kouzlech a skutečnostech
 • tvoření a malování podle fantazie – postava čarodějnice
 • soutěže v létání na koštěti, vaření lektvarů, vymýšlení jmen pro čarodějnice
 • vlastnosti čarodějnice, která zvířata k nim patří

 

Očekávané kompetence:

 • všímat si některých projevů chování kolem sebe, snažit se rozlišovat dobro, zlo
 • společné sdílení tématu, posílení kladných vztahů mezi dětmi i širšímu okolí
 • poznávat některé velikonoční tradice, naučit se krátkou říkanku, koledu
 • pochopit pojmy více, méně, dokázat přiřazovat v jednoduchých cvičeních
 • zlepšování fyzické kondice, hrubé i jemné motoriky
 • dokázat pracovat podle vlastní fantazie
 • snažit se správně vyslovovat, mluvit ve větách, hry se slovy

 

 

Rizika:

 • nevhodný vzor chování v okolí
 • chybějící informace k tématu
 • málo podnětů k tvoření a rozvoji fantazie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. integrovaný blok

 

MAMINKY A DĚTI

 

Podtémata:

Když se narodíme

Svátek maminek

Babička je taky maminka…

Zvířecí maminky a jejich děti…

 

Charakteristika:

Moje maminka, moje rodina, narodí se miminko… rozvíjení pocitu sounáležitosti s rodinou, vědět, co je můj domov, rodina… Jak pomáhám mamince, proč ji mám rád, čím ji udělám radost. Kdo je to dědeček, babička, sourozenec, strýc, teta, bratranec… Maminky a mláďata domácích a volně žijících zvířat – lezení.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • posilování a prohlubování citových vztahů k rodině, k matce
 • nácvik básní a písní k svátku matek, snažit se o kultivovaný projev, správnou intonaci
 • ve slovním projevu vést k aktivnímu používání sloves, přídavných jmen
 • zdokonalovat zdolávání překážek všemi způsoby přirozených cvičení
 • snažit se chápat časové vztahy – včera, dnes, zítra, ráno, poledne…
 • osvojovat si základní znalosti o domácích a volně žijících zvířatech a jejich mláďatech

 

Nabídka činností:

 • výroba dárečků, přáníček, kresba/malba „moje maminka“, „naše rodina“
 • hra na rodinu, péče o panenky
 • překážkové dráhy a hry na překonávání a zdolávání překážek, cvičení obratnosti
 • hra na televizní vysílání, na divadelní představení – kultivovaný projev
 • rozhovory v kruhu, vyprávění podle vlastní kresby – „kdy je maminka nejkrásnější“
 • zaznamenávání rituálů – činností k časovým vztahům, hry s obrázky, jejich řazení podle časového průběhu
 • hádanky na činnosti odehrávající se v určité části dne
 • hry a činnosti k získávání poznatků o domácích i volně žijících zvířatech a jejich mláďatech – hospodářství, loutky a maňásci

 

Očekávané kompetence:

 • mít základní povědomí o chování k druhému, v rodině, umět poděkovat, požádat, poprosit, pozdravit
 • nebát se projevit vztah k matce, rodině
 • výtvarně zachytit výraz obličeje, náladu
 • chápat jak probíhá den, znát části dne, dokázat spojit s danými činnostmi a rituály
 • znát některá domácí a volně žijící zvířata – pojmenovat, znát potravu, poznat hlas

 

Rizika:

 • málo podnětné prostředí
 • omezený prostor k slovnímu vyjádření dítěte
 • necitlivost k dětskému ostychu

 

 

 

 1. integrovaný blok

 

CESTIČKY DO SVĚTA

 

Podtémata:

Děti mají svátek

Doprava na zemi, ve vzduchu, po vodě i pod zemí…

Prázdniny jsou pro děti

 

Charakteristika:

Seznamování dětí s okolním světem, poznávání jiných kultur, národností, vytváření pozitivních vztahů k jiným dětem, bezpečnost a ochrana zdraví při hrách a sportech. Vše o dopravě, o výletech, o chování a jednání v situacích pro dítě ne příliš běžných. Seznamování s některými významnými místy naší vesnice, země.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • získávat elementární poznatky o světě lidí – kultury, přírody i techniky
 • mít základní povědomí o způsobech dopravy, dopravní situaci, vědět o existenci dopravních značek a základních pravidel chování v silničním provozu pro vlastní bezpečnost a ochranu svého zdraví í zdraví a bezpečnost druhých
 • seznamování s pravidly, které je nutné dodržovat pro vlastní bezpečnost
 • uvědomovat si důležitost dodržování základních pravidel bezpečného chování na výletech mino domov, v přírodě
 • vytvářet vztah ke své obci, městu, zemi
 • uvědomovat si, jak lidé přetváří přírodu a zemi – všímat si mostů, silnic staveb…
 • umožnit dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost, rozvíjet sebeovládání

 

 

Nabídka činností:

 • hry, vyprávění o dětech u nás i jinde na zemi – ukázky her, hraček
 • soutěže, karneval ke dni dětí
 • hry na dopravu a dopravní prostředky na dopravním koberci i na modelových stavbách
 • tvoření mostů, silnic, staveb z kostek i v pískovišti – využití různých pomůcek a materiálů
 • vycházky a výlety po okolí vesnice i vzdálenější cíle, pravidla chování na výletech
 • orientační hry na zahradě mat. školy, chůze po vyznačených trasách, hra na průvodce
 • kresba, malba, konstrukce dopravního prostředku
 • vyprávění zážitků z výletů s rodiči

 

Očekávané kompetence:

 • snažit se pochopit a mít povědomí o tom, že existují lidé i jinde na zemi a žijí jiným způsobem
 • uvědomovat si důležitost dodržování pravidel chování na ulici, v silničním provozu
 • znát základní pravidla a značky, snažit se dbát na svoji bezpečnost v dopravě i při hrách
 • dokázat pojmenovat základní dopravní prostředky a vědět, kde se pohybují
 • mít představu o naší obci, co se nachází kolem obce
 • zvládnout tvořit v prostoru, držet se dané trasy

 

Rizika:

 • zahlcení informacemi, které děti nemohou zpracovat
 • přílišné postrašení dětí nebezpečnými situacemi
 • předkládání hotových názorů, bez možnosti se zapojit, diskutovat

 

 

soubor školního učiva

 

na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byl zpracován Školní vzdělávací program. Třídní vzdělávací program je pro obě třídy stejný. Je s hlavními tématy, z nichž každé je rozděleno na podtémata, ke kterým se váže plánování činností. Činnosti plánují učitelky společně. Činnosti umožňují rozvoj každého dítěte podle jeho individuálních možností a potřeb, motivují k dalšímu poznávání a učení, učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližují mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

realizační a časový plán

 

Školní vzdělávací program je vypracován na dobu neurčitou. Třídní vzdělávací program je vždy na období jednoho roku. Rozčleněn na jednotlivé měsíce, týdny a dny tak, aby byly v průběhu celého roku naplňovány rámcové cíle.

 

V každém týdnu by mělo být zastoupeno všech pět oblastí:

biologická Dítě a jeho tělo
psychologická Dítě a jeho psychika
vzdělávací Dítě a ten druhý
sociálně-kulturní Dítě a společnost
Environmentální Dítě a svět

 

 1. Evaluační systém

– pravidla pro hodnocení dětí a evaluaci mateřské školy

Evaluace

Je řízené hodnocení podle předem stanovených kritérií. Zahrnuje průběžné vyhodnocování podmínek, procesů a výsledků vzdělávání i dokumentů školy, jejich kvality včetně naplňování stanovených cílů. Je prováděno systematicky a pravidelně, dlouhodobě. Jeho výsledky jsou využívány ke zkvalitnění práce školy a odstranění neefektivního způsobu práce.

Oblasti evaluace:

 • naplňování cílů , které si škola stanovila
 • zjišťování kvality podmínek vzdělávání
 • zpracování a realizace integrovaných bloků
 • hodnocení a sebehodnocení pedagogů
  • hodnocení výsledků vzdělávání

Předměty evaluace:

 • evaluace ŠVP – soulad s RVP PV

Cílem je hodnotit naplnění a soulad stanovených záměrů v rámci vzdělávací nabídky s RVP PV a prostředky použité k realizaci. Stanovit případná opatření do dalšího TVP, integrovaného bloku

 • Evaluace materiálních podmínek (malé oddělení – koutky, zahrada – doplnění prvků)

Cílem je zhodnocení materiálních podmínek školy k naplňování záměrů ŠVP

 • Evaluace integrovaných bloků

Cílem je hodnotit soulad TVP a integrovaných bloků, prověřovat naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce

 • Vyhodnocování individuálního rozvoje dětí

Cílem je hodnocení osobních pokroků dětí, vytvořených přehledů o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte s portfoliem

 • Autoevaluace školy

Cílem je hodnotit mateřskou školu jako celek – podmínky vzdělávání, organizaci vzdělávání, vzdělávací obsah a evaluační systém

Prostředky evaluace:

Rozhovory, pozorování, dotazníky, pg-ps poradny, záznamy o dětech, fotodokumentace, videonahrávky, kontrolní činnost, hospitace, rozbor dokumentace, pedagogické rady, provozní porady, hospitace, zápisy v třídní knize, schůzky s rodiči, konzultace učitelek s rodiči, konzultace učitelek, rozhovory s provoz, zaměstnanci, zprávy kontrolních orgánů, portfolio dítěte, poznámky o dítěti, konzultace učitelek, konzultace učitelky s rodiči, vlastní pozorování

 

 

Plán evaluace:

 

PREDMET PROSTREDKY CASOVY ROZVRH ODPOVĚDNOST
evaluace ŠVP – soulad s RVP PV

hodnocení cílů programu

pedagogické rady provozní porady hospitace zápisy v třídní knize dotazníky záznamy o dětech schůzky s rodiči rozhovory s rodiči rozhovory učitelek rozhovory s provoz. zaměstnanci zprávy kontrolních orgánů 1 x ročně ředitelka,

učitelky,

provozní zaměstnanci

evaluace podmínek vzdělávání (malé oddělení – koutky

zahrada – doplnění prvků)

dotazníky fotodokumentace schůzky s rodiči rozhovory s rodiči záznamy z kontrolní činnosti

zprávy kontrolních orgánů

1 x ročně učitelky

ředitelka

evaluace integrovaných bloků hodnotící list rozhovory s dětmi zápisy v třídní knize vlastní poznámky fotodokumentace videonahrávky 1 x týdně, případně po ukončení – podtémata

1 x měsíčně blok

každá učitelka
vyhodnocování individuálního rozvoje dětí záznamy o dítěti portfolio dítěte poznámky o dítěti konzultace učitelek fotodokumentace konzultace učitelky s rodiči vlastní pozorování pg-ps poradny podle potřeby, nejméně 3x ročně učitelky
Autoevaluace školy pedagogické rady provozní porady schůzky s rodiči dotazníky zprávy kontrolních orgánů 1 x za 3 roky ředitelka, učitelky, provozní zaměstnanci
Hodnocení

a sebehodnocení pedagogů

dotazník

průběžným pozorováním s písemným záznamem o procesu

1x ročně ředitelka

učitelky

Zapsala

Miroslava Kverková

Přílohy: Třídní vzdělávací programy

Hodnocení třídního vzdělávacího programu
ŠVP aktualizovaný 2014-15

Facebook příspěvky